Genralforsamling og kontingent

Genralforsamling og kontingent


Denne mail er udsendt til alle der står på listen over nyhedsbreve, hvis man ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve kan man melde fra nederst på hjemmesiden under nyhedsbreve. nyhedsbreve afmeld

Indkaldelse til Generalforsamling 2019.

Husk af stemmeret er betinget af at kontingentet er betalt senest d. 10 februar

I 2019 afholdes ordinær generalforsamling d. 6 april 2019 kl. 13 efter udstillingen i Sørbymagle
Dagsorden fremgår af klubbens vedtægter. Yderligere information vil løbende blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside (www.dalmatinerklubben.dk)

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3a. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
3b. Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.
4a. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.
4b. Meddelelse af ansvarsfrihed.
5. Kassereren forelægger budgetforslag, herunder størrelsen af næste års kontingent, til godkendelse.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8a. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
8b. Behandling af forslag fra medlemmerne.
9. Fremtidig virksomhed.
10. Eventuelt.

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget sendes til formanden (formand@dalmatinerklubben.dk) senest 4 uger før generalforsamlingen. Husk 3 stillere.

På valg er: Jens Møller Christensen og Mette Grüner Vindfeldt (Genopstiller ikke)
Vi eftersøger kandidater både til bestyrelse og til andre tillidsposter.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen (best@dalmatinerklubben.dk) i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
4 uger før Generalforsamlingen vil sige senest fredag d. 8 marts 2019.


Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsbrev
kan du afmelde det fra vores hjemmeside under nyhedsbreve!

Dansk Dalmatiner Klub | info@dalmatinerklubben.dk