Nyhedsbrev - Generalforsamling


Indkaldelse til Generalforsamling 2023

I 2023 afholdes ordinær generalforsamling den 4. marts 2023 kl. 14.00 efter udstillingen i

Sørbyhallen, Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse.

Dagsorden fremgår af klubbens vedtægter. Yderligere information vil løbende blive

tilgængelig på klubbens hjemmeside ( www.dalmatinerklubben.dk )

1. Valg af dirigent og referent.


2. Valg af 2 stemmetællere.


3a. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

3b. Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.

3c. Mulighed for supplerende spørgsmål til bestyrelse og udvalg.


4. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.


5a. Kassereren forelægger næste års kontingent, til godkendelse.

5b. Kassereren forelægger bestyrelsens budgetforslag, til orientering.


6a. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

6a. Behandling af forslag fra medlemmerne.


7. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter. Stemmesedler, som afleveres på dagen, skal afleveres inden pkt. 7.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant.


9. Fremtidig virksomhed.


10. Eventuelt.Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget sendes til formanden (formand@dalmatinerklubben.dk) eller sekretæren (sekr@dalmatinerklubben.dk) senest 6 uger før generalforsamlingen. Husk 3 stillere.

6 uger før generalforsamlingen vil sige senest lørdag, den 21. januar 2023.

På valg er: Tina Malling Thorsen og Kirsten Ottow

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (best@dalmatinerklubben.dk) i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4 uger før generalforsamlingen vil sige senest lørdag, den 4. februar 2023.

2 uger før generalforsamlingen, det vil sige den 18. februar, offentliggøres det reviderede regnskab samt forslag fra bestyrelse og medlemmer på hjemmesiden.
Dansk Dalmatiner Klub | info@dalmatinerklubben.dk