Medlemslogin

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Dansk Dalmatiner Klub

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn er DANSK DALMATINER KLUB. Klubben er stiftet d. 17. september 1980.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse, hvortil officielle henvendelser skal rettes.

Stk. 3. Klubben er en specialklub, anerkendt af og samarbejdende med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK´s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKK´s love oprettede overenskomst.

  

§ 2 Organisation

Klubben er organiseret således:

a.  Urafstemning (§ 17)

b.  Generalforsamling (§§ 11 og 12)

c.  Bestyrelse (§§ 7, 8 og 9)

d.  Medlemmer (§ 5)

  

§ 3 Klubbens formål

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK´s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til dalmatinere og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

  

§ 4 Avlsarbejde

Stk. 1. Dansk Dalmatiner Klub er DKKs sagkundskab angående avlsarbejdet for dalmatineren.

Stk. 2. Klubbens grundlag for avlsarbejde og restriktioner er den af FCI godkendte standard.

Stk. 3. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde.

Stk. 4. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Så danne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK ́s sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

  

§ 5 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2. DKKs formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3. Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for DDK og dalmatineren. Indstilling om udnævnelse motiveres af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til vedtagelse.

Stk. 4. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5. Medlemskab træder i kraft, når klubben modtager fuldt kontingent, jfr. § 6 stk. 1 og 5.

Stk. 6. Medlemskab ophører ved udmeldelse. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.

  

§ 6 Kontingent

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

Stk. 2. Kontingentet opkræves pr. 31/12 og dækker perioden 1/1 - 31/12 efterfølgende år.

Stk. 3. For hustandsmedlemsskab betales + 50 %. Dette giver 2 stemmer.  

Stk. 4. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Stk. 5. Ved indmeldelse i løbet af kontingentperioden betales forholdsmæssigt kontingent pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 6. Kontingent opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være modtaget senest d. 10. februar for at give stemmeret og være valgbar til den ordinære generalforsamling.

Stk. 7. Er kontingentet ikke modtaget senest d. 31. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem.

  

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler.  

Stk. 2. Alle medlemmer af bestyrelsen og klubbens repræsentant(er) i DKK, skal være medlem af DKK.

Stk. 3. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 4, og § 6, stk. 6, der er fyldt 18 år.

  

§ 8 Valg af bestyrelse

Stk. 1. Der vælges på lige år 3 medlemmer til bestyrelsen og på ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen for en periode af 2 år. Hvert år vælges op til 4 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ske ved skriftlig hemmelig afstemning til en ordinær generalforsamling. Valg foretaget under et, og de 3 (henholdsvis) 2 højeste stemmetal tildeles bestyrelsesposter, mens de næstfølgende tildeles suppleantposter, derudover kan der opstilles og vælges suppleanter på generalforsamlingen (hvis der ikke er opstillet kandidater nok). Der kan højst stemmes på 3 henholdsvis 2 kandidater. Ved stemmelighed foretages på generalforsamlingen fornyet afstemning vedrørende de pågældende. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 3. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og aftaler forretningsorden, gældende for et år. Den af bestyrelsen valgte formand og kasserer kan ikke vælges til sekretær.

Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer (mindst 3 stillere) må skriftligt tilstilles formand eller sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen. Navnene på kandidater offentliggøres.

Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.

Stk. 8. Ved kampvalg til bestyrelsen udsendes stemmesedler til alle stemmeberettigede medlemmer (jvf. §§ 5 og 6) senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne, i lukket kuvert med medlemsnummer og/eller navn, kan afleveres på generalforsamlingen, eller sendes til en af bestyrelsen udpeget revisor senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 på generalforsamlingen valgte stemmetællere.

Stk. 10. Ved kampvalg til bestyrelsen, kan valget gennemføres som elektronisk valg. Ved elektronisk afstemning til bestyrelsen, skal proceduren for den elektroniske afstemning fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Endvidere skal der i forbindelse med proceduren beskrevet i indkaldelsen, stå beskrevet hvorledes stemmetal opgøres. Offentliggørelse af valgresultat foretages på generalforsamlingen af en af bestyrelsen udpeget revisor. Revisors navn skal offentliggøres i forbindelse med at indkaldelse udsendes.

 

§ 9 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.

Stk. 6. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.

Stk. 7. Bestyrelsessuppleanter holdes af bestyrelsen løbende orienteret om bestyrelsens arbejde og kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende indenfor arbejdsområdet.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan erholde refusion af udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10. Dansk Dalmatiner Klubs repræsentant(er) i Dansk Kennel Klub’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

  

§ 10 Regnskab

Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Klubbens midler skal anbringes på bankkonto eller på anden forsvarlig måde. Den kontante beholdning skal holdes nede på et minimum.

Stk. 3. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest den 31. marts.

Stk. 4. Det reviderede regnskab skal foreligge 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på DDK’s hjemmeside.

Stk. 5. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling og offentliggøres i næstfølgende udgave af klubbens medlemsblad eller på lignende måde.

Stk. 6. For klubbens forpligtelser hæfter kun klubbens formue og ikke medlemmerne personligt.

  

§ 11 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel. Offentliggørelse i

medlemsbladet betragtes som skriftlig indkaldelse.

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen offentliggøres på DDK’s hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Vedtagelser og beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal, blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede personer, d.v.s. ved stemmelighed bortfalder forslaget/beslutningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemmer.

Stk. 5. Dagsorden for ordinær generalforsamling

1.                  Valg af dirigent og referent.

2.                  Valg af 2 stemmetællere.

                           3a.          Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

                           3b.         Forelæggelse af eventuelle udvalgsrapporter.

                           4a.             Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab til godkendelse.

                           4b.         Meddelelse af ansvarsfrihed.

5.                  Kassereren forelægger budgetforslag, herunder størrelsen af næste års kontingent, til godkendelse.

6.                  Valg af bestyrelse og suppleanter.

7.                  Valg af revisor og revisorsuppleant

                           8a.         Behandling af forslag fra bestyrelsen.

                           8b.         Behandling af forslag fra medlemmerne.

9.                  Fremtidig virksomhed.

10.               Eventuelt.

Stk. 6. Skriftlig afstemning afholdes, når blot 1 medlem ønsker det.

  

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Andre punkter kan ikke behandles.

Stk. 2. Ved ekstraordinær generalforsamling kan der, til personvalg, opstilles kandidater til valg på dagen.

Stk. 3. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden senest 4 uger efter begæringens modtagelse med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.

Stk. 6. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 11 stk. 4.

  

§ 13 Disciplinærsager

Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

  

§ 14 Disciplinære foranstaltninger

Stk. 1. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a)  Tildeling af

1.)  misbilligelse

2.)  eller advarsel.

b)  Frakendelse af kennelmærke.

c)  Frakendelse af tillidshverv.

d)  Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.

e)  Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f)   Eksklusion.

g)  Nedlæggelse af avlsforbud.

Stk. 2. Dansk Dalmatiner Klubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

  

§ 15 Midlertidige disciplinære foranstaltninger

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK´s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK´s love § 26.

Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i 6 måneder.

  

§16 Lovændringer

Stk. 1. Klubbens love kan kun ændres ved beslutning på generalforsamlingen.  

Stk. 2. Lovændringer kan kun ske ved kvalificeret flertal, d. v. s. mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtages forslaget som beskrevet i stk. 2, skal bestyrelsen søge ændringen godkendt af Dansk Kennel Klub (DKK).  

Stk. 4. Lovændringer kan dog først få gyldighed efter godkendelse af Dansk Kennel Klub.

Stk. 5. Efter godkendelse i DKK offentliggøres de reviderede love i medlemsbladet samt på hjemmesiden.

  

§ 17 Urafstemning

Stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag og/eller lovændringsforslag udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til en af revisorerne senest 14 dage efter udsendelsen.

Stk. 3. Stemmesedlerne åbnes i overværelse af en af de valgte revisorer og mindst et bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Stk. 5. Ved urafstemning gælder almindeligt flertal.

  

§ 18 Opløsning af klubben

Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

Stk. 3. Afviklingen foretages af et forretningsudvalg, valgt af generalforsamlingen.

  

§ 19 Ikrafttræden

Stk. 1. Ovenstående lov er vedtaget på generalforsamling d. 30.05.2015. ændret 21/8 2018 og 6/4 2019.

Stk. 2. Ovenstående lov erstatter Dansk Dalmatiner Klubs tidligere love og vedtægter, som bortfalder på tidspunktet for denne vedtægts ikrafttræden.  

Stk. 3. Vedtægterne er godkendt af DKK og træder i kraft d. 06.06.2019 (datoen for DKK´s godkendelse).

  

(Redaktionel note: Ved fremtidige lovændringer skal anføres, 1) hvilke §§, der er ændret, 2)hvornår disse ændringer er vedtaget på generalforsamling med datoangivelse, 3) samt hvornår de træder i kraft efter godkendelse af DKK.)

 Ændringer vedtaget på generalforsamling 27/5-2018. Ændringerne godkendt af DKK 21/8-2018:

$8 stk. 8: Gammel tekst:

Stk. 8. Ved kampvalg til bestyrelsen udsendes stemmesedler til alle stemmeberettigede medlemmer (jvf. §§ 5 og 6) senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne, i lukket kuvert med medlemsnummer og/eller navn, kan personligt afleveres på generalforsamlingen, eller sendes til en af bestyrelsen udpeget revisor senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Ny tekst (ordet ”personligt” fjernes)

Stk. 8. Ved kampvalg til bestyrelsen udsendes stemmesedler til alle stemmeberettigede medlemmer (jvf. §§ 5 og 6) senest 14 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne, i lukket kuvert med medlemsnummer og/eller navn, kan personligt afleveres på generalforsamlingen, eller sendes til en af bestyrelsen udpeget revisor senest 5 dage før generalforsamlingen.

$8. Nyt stk. 10 tilføjes $8.

Stk. 10. Ved kampvalg til bestyrelsen, kan valget gennemføres som elektronisk valg. Ved elektronisk afstemning til bestyrelsen, skal proceduren for den elektroniske afstemning fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Endvidere skal der i forbindelse med proceduren beskrevet i indkaldelsen, stå beskrevet hvorledes stemmetal opgøres. Offentliggørelse af valgresultat foretages på generalforsamlingen af en af bestyrelsen udpeget revisor. Revisors navn skal offentliggøres i forbindelse med at indkaldelse udsendes.

 


                      

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling d. 6 april 2019

Godkendt i DKK d. 06-06-2019

 

§10

Gammel tekst.

§ 10 Regnskab

Stk. 4. Det reviderede regnskab skal foreligge 14 dage før generalforsamlingen og kan rekvireres hos kassereren af interesserede.

Ny tekst:

§ 10 Regnskab

Stk. 4. Det reviderede regnskab skal foreligge 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på DDK’s hjemmeside.

 

§ 11

Gammel tekst

§ 11 Generalforsamling

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse

Ny tekst

§ 11 Generalforsamling

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen offentliggøres på DDK’s hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.Aktiviteter/kalender


25. juli 2020
Generalforsamling i Vildbjerg kl 15.00

Kalenderoversigt - klik her

Adgang for medlemmer

Glemt adgangskode ?
På login siden findes en mulighed for at få tilsendt en ny adgangskode klik her

Hvis det ikke virker kan klubbens webmaster kontaktes  web@dalmatinerklubben.dk kan medlemmer få en adgangskode til den lukkede del af hjemmesiden.

facebook

Se facebook siden